श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र | Shri Vishnu Sahasranamam Stotram

मित्रांनो आज आपण Shri Vishnu Sahasranamam या बद्दल जाणून घेणार आहोत. श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् हे हिंदू साहित्याच्या समृद्ध टेपेस्ट्रीमधील एक चमकदार रत्न आहे. भगवान विष्णूंना हजारो वेगवेगळ्या उपाधींनी सन्मानित करणारे हे पूजनीय गीत, भक्तीचे एक शक्तिशाली आणि चिरस्थायी प्रदर्शन आहे. याचा मोठा इतिहास आहे आणि लाखो लोकांच्या हृदयात एक विशेष स्थान आहे कारण ते आराम, ज्ञान आणि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते.

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम याचे मूळ प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारतात सापडते. हा अनुशासन पर्वाचा एक भाग आहे, जो भगवान श्रीकृष्ण आणि युधिष्ठिर ऋषी यांच्यातील संवाद आहे. या संभाषणात, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक वाढ आणि मुक्ती मिळविण्याचे साधन म्हणून भगवान विष्णूच्या हजार नावांचे ज्ञान देतात.

Shri Vishnu Sahasranamam

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय |

ॐ विश्वं विष्णु: वषट्कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुः ।

भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः ।। 1 ।।

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः।

अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।

योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः ।

नारसिंह-वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ।। 3 ।।

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु: भूतादि: निधि: अव्ययः ।

संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु: ईश्वरः ।। 4 ।।

स्वयंभूः शम्भु: आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।

अनादि-निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।। 5 ।।

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो-अमरप्रभुः ।

विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।। 6 ।।

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।

प्रभूतः त्रिककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।।

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।

हिरण्य-गर्भो भू-गर्भो माधवो मधुसूदनः ।। 8 ।।

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।

अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति: आत्मवान ।। 9 ।।

सुरेशः शरणं शर्म विश्व-रेताः प्रजा-भवः ।

अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।। 10 ।।

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि: अच्युतः ।

वृषाकपि: अमेयात्मा सर्व-योग-विनिःसृतः ।। 11 ।।

वसु:वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः ।

अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। 12 ।।

रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु: विश्वयोनिः शुचि-श्रवाः ।

अमृतः शाश्वतः स्थाणु: वरारोहो महातपाः ।। 13 ।।

सर्वगः सर्वविद्-भानु:विष्वक-सेनो जनार्दनः ।

वेदो वेदविद-अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः ।। 14 ।।

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः ।

चतुरात्मा चतुर्व्यूह:-चतुर्दंष्ट्र:-चतुर्भुजः ।। 15 ।।

भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु: जगदादिजः ।

अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ।। 16 ।।

उपेंद्रो वामनः प्रांशु: अमोघः शुचि: ऊर्जितः ।

अतींद्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।। 17 ।।

वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।

अति-इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।। 18 ।।

महाबुद्धि: महा-वीर्यो महा-शक्ति: महा-द्युतिः।

अनिर्देश्य-वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि-धृक ।। 19 ।।

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।

अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां-पतिः ।। 20 ।।

मरीचि:दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।

हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। 21 ।।

अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन-धाता संधिमान स्थिरः ।

अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। 22 ।।

गुरुःगुरुतमो धामः सत्यः सत्य-पराक्रमः ।

निमिषो-अ-निमिषः स्रग्वी वाचस्पति: उदार-धीः ।। 23 ।।

अग्रणी: ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः ।

सहस्र-मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात ।। 24 ।।

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः ।

अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः ।। 25 ।।

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक्-विश्वभुक्-विभुः ।

सत्कर्ता सकृतः साधु: जह्नु:-नारायणो नरः ।। 26 ।।

असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृत्-शुचिः ।

सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।। 27।।

वृषाही वृषभो विष्णु: वृषपर्वा वृषोदरः ।

वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ।। 28 ।।

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः ।

नैक-रूपो बृहद-रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ।। 29 ।।

ओज: तेजो-द्युतिधरः प्रकाश-आत्मा प्रतापनः ।

ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युतिः ।। 30 ।।

अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिंदुः सुरेश्वरः ।

औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः ।। 31 ।।

भूत-भव्य-भवत्-नाथः पवनः पावनो-अनलः ।

कामहा कामकृत-कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। 32 ।।

युगादि-कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्-अनंतजित ।। 33 ।।

इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।

क्रोधहा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु: महीधरः ।। 34 ।।

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।

अपाम निधिरधिष्टानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ।। 35 ।।

स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।

वासुदेवो बृहद भानु: आदिदेवः पुरंदरः ।। 36 ।।

अशोक: तारण: तारः शूरः शौरि: जनेश्वर: ।

अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। 37 ।।

पद्मनाभो-अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत ।

महर्धि-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः ।। 38 ।।

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।

सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ।। 39 ।।

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु: दामोदरः सहः ।

महीधरो महाभागो वेगवान-अमिताशनः ।। 40 ।।

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। 41 ।।

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो-ध्रुवः ।

परर्रद्वि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। 42 ।।

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो-अनयः ।

वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। 43 ।।

वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।

हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। 44।।

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।

उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ।। 45 ।।

विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।

अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।। 46 ।।

अनिर्विण्णः स्थविष्ठो-अभूर्धर्म-यूपो महा-मखः ।

नक्षत्रनेमि: नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। 47 ।।

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।

सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत ।

मनोहरो जित-क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।। 49 ।।

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत ।

वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ।। 50 ।।

धर्मगुब धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरं-अक्षरं ।

अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणः ।। 51 ।।

गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।

आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः ।। 52 ।।

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।

शरीर भूतभृद्भोक्ता कपींद्रो भूरिदक्षिणः ।। 53 ।।

सोमपो-अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुसत्तमः ।

विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ।। 54 ।।

जीवो विनयिता-साक्षी मुकुंदो-अमितविक्रमः ।

अम्भोनिधिरनंतात्मा महोदधिशयो-अंतकः ।। 55 ।।

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।

आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। 56 ।।

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।

त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगः कृतांतकृत ।। 57 ।।

महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ।

गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरः ।। 58 ।।

वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-अच्युतः ।

वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। 59 ।।

भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः ।

आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु:-गतिसत्तमः ।। 60 ।।

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।

दिवि:स्पृक् सर्वदृक व्यासो वाचस्पति:अयोनिजः ।। 61 ।।

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक ।

संन्यासकृत्-छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम ।। 62 ।।

शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।

गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। 63 ।।

अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-शिवः ।

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ।। 64 ।।

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।

श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयः ।। 65 ।।

स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर: ।

विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ।। 66 ।।

उदीर्णः सर्वत:चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।

भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ।। 67 ।।

अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः ।

अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ।। 68 ।।

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ।। 69 ।।

कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।

अनिर्देश्यवपुर्विष्णु: वीरोअनंतो धनंजयः ।। 70 ।।

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।

ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ।। 71 ।।

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।

महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। 72 ।।

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।

पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।। 73 ।।

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।

वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। 74 ।।

सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।

शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।। 75 ।।

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो-अनलः ।

दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो-अथापराजितः ।। 76 ।।

विश्वमूर्तिमहार्मूर्ति:दीप्तमूर्ति: अमूर्तिमान ।

अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ।। 77 ।।

एको नैकः सवः कः किं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।

लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।। 78 ।।

सुवर्णोवर्णो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।

वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलः ।। 79 ।।

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक ।

सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।। 80 ।।

तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजः ।। 81 ।।

चतुर्मूर्ति: चतुर्बाहु:श्चतुर्व्यूह:चतुर्गतिः ।

चतुरात्मा चतुर्भाव:चतुर्वेदविदेकपात ।। 82 ।।

समावर्तो-अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।

दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।। 83 ।।

शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः ।

इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। 84 ।।

उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ।

अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज-जयी ।। 85 ।।

सुवर्णबिंदुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।

महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधः ।। 86 ।।

कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो-अनिलः ।

अमृतांशो-अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।। 87 ।।

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।

न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रनिषूदनः ।। 88 ।।

सहस्रार्चिः सप्तजिव्हः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।

अमूर्तिरनघो-अचिंत्यो भयकृत्-भयनाशनः ।। 89 ।।

अणु:बृहत कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।

अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ।। 90 ।।

भारभृत्-कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।

आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। 91 ।।

धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः ।

अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ।। 92 ।।

सत्त्ववान सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।

अभिप्रायः प्रियार्हो-अर्हः प्रियकृत-प्रीतिवर्धनः ।। 93 ।।

विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग विभुः ।

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। 94 ।।

अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।

अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकधिष्ठानमद्भुतः ।। 95।।

सनात्-सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।

स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ।। 96 ।।

अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ।। 97 ।।

अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।

विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। 98 ।।

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।

वीरहा रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ।। 99 ।।

अनंतरूपो-अनंतश्री: जितमन्यु: भयापहः ।

चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ।। 100 ।।

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरांगदः ।

जननो जनजन्मादि: भीमो भीमपराक्रमः ।। 101 ।।

आधारनिलयो-धाता पुष्पहासः प्रजागरः ।

ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।। 102 ।।

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः ।

तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ।। 103 ।।

भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ।। 104 ।।

यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनः ।

यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।

देवकीनंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ।। 106 ।।

शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।

रथांगपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।। 107 ।।

सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।

वनमालि गदी शार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी ।

श्रीमान् नारायणो विष्णु: वासुदेवोअभिरक्षतु । इति।

Shri Vishnu Sahasranamam

Shri Vishnu Sahasranamam
Sr.Noनावेलिप्यंतरणभाषांतर
1विश्वम्viśvamजो स्वतः ब्रह्मांड आहे
2विष्णुःviṣṇuḥजो सर्वत्र आहे
3वषट्कारःvaṣaṭkāraḥHe who is called upon for sacrifices
4भूतभव्यभवत्प्रभुःbhūtabhavyabhavatprabhuḥभूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याचा प्रभु
5भूतकृत्bhūtakṛtज्याने सर्व प्राणी निर्माण केले
6भूतभृत्bhūtabhṛtजो सर्व प्राण्यांना अन्न देतो
7भावःbhāvahHe who becomes all things, both moving and still
8भूतात्माbhūtātmāWhoever is the atma, or the soul, of all beings
9भूतभावनःbhūtabhāvanaḥसर्व प्राण्यांच्या वाढीचे आणि जन्माचे कारण
10पूतात्माpūtātmāHe has a really pure essence.
11परमात्माparamātmāThe Supreme-Self
12मुक्तानां परमा गतिःmuktānāṃ paramā gatiḥThe ultimate objective, attained by freed souls
13अव्ययःavyayaḥनष्ट न होता
14पुरुषःpuruṣaḥThe Universal Spirit
15साक्षीsākṣīThe witness
16क्षेत्रज्ञःkṣetrajñaḥक्षेत्रातील तज्ञ
17अक्षरःakṣaraḥअविनाशी
18योगःyogaḥHe who is realized through yoga
19योगविदां नेताyogavidāṃ netāThe guide of those who know yoga
20प्रधानपुरुषेश्वरःpradhānapuruṣeśvaraḥप्रधान आणि पुरुषाचा स्वामी
21नारसिंहवपुःnārasiṃhavapuḥHe whose form is man-lion
22श्रीमान्śrīmānजो सदैव श्रींच्या पाठीशी असतो
23केशवःkeśavaḥkeshavah: He who has beautiful locks of hair, slayer of Keshi and one who is himself the three
24पुरुषोत्तमःpuruṣottamaḥसर्व पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ
25सर्वःsarvaḥजो सर्वस्व आहे
26शर्वःśarvaḥThe auspicious
27शिवःśivaḥजो नित्य शुद्ध आहे
28स्थाणुःsthāṇuḥThe pillar, the immovable truth
29भूतादिःbhūtādiḥThe cause of the five great elements
30निधिरव्ययःnidhiravyayaḥअविनाशी खजिना
31सम्भवःsambhavaḥHe who descends of His own free will
32भावनःbhāvanaḥजो आपल्या भक्तांना सर्वस्व देतो
33भर्ताbhartāHe who nourishes the entire living world
34प्रभवःprabhavaḥThe womb of the five great elements
35प्रभुःprabhuḥसर्वशक्तिमान परमेश्वर
36ईश्वरःīśvaraḥविश्वाचा अधिपती
37स्वयम्भूःsvayambhūḥHe who manifests from Himself
38शम्भुःśambhuḥHe who brings auspiciousness
39आदित्यःādityaḥThe son of Aditi (Vaamana)
40पुष्कराक्षःpuṣkarākṣaḥज्याला कमळासारखे डोळे आहेत
41महास्वनःmahāsvanaḥज्याचा गर्जना करणारा आवाज आहे
42अनादि-निधनःanādi-nidhanaḥHe without origin or end
43धाताdhātāHe who supports all fields of experience
44विधाताvidhātāकृतीचे फळ देणारा
45धातुरुत्तमःdhāturuttamaḥThe subtlest atom
46अप्रमेयःaprameyaḥHe who cannot be perceived
47हृषीकेशःhṛṣīkeśaḥइंद्रियांचा प्रभु
48पद्मनाभःpadmanābhaḥज्याच्या नाभीतून कमळ येते
49अमरप्रभुःamaraprabhuḥदेवांचा स्वामी
50विश्वकर्माviśvakarmāविश्वाचा निर्माता
51मनुःmanuḥHe who has manifested as the Vedic mantras
52त्वष्टाtvaṣṭāHe who makes huge things small
53स्थविष्ठःsthaviṣṭhaḥThe supremely gross
54स्थविरो ध्रुवःsthaviro dhruvaḥThe ancient, motionless one
55अग्राह्यःagrāhyaḥHe who is not perceived by senses
56शाश्वतःśāśvataḥHe who always remains the same
57कृष्णःkṛṣṇaḥज्याचा रंग गडद आहे
58लोहिताक्षःlohitākṣaḥRed-eyed
59प्रतर्दनःpratardanaḥThe Supreme destruction
60प्रभूतस्prabhūtasEver-full
61त्रिकाकुब्धामtrikākubdhāmaThe support of the three quarters
62पवित्रम्pavitramजो हृदयाला पवित्रता देतो
63मंगलं-परम्maṃgalaṃ-paramThe Supreme auspiciousness
64ईशानःīśānaḥThe controller of the five great elements
65प्राणदःprāṇadaḥजो जीवन देतो
66प्राणःprāṇaḥHe who ever lives
67ज्येष्ठःjyeṣṭhaḥसर्वांपेक्षा जुने
68श्रेष्ठःśreṣṭhaḥThe most glorious
69प्रजापतिःprajāpatiḥThe Lord of all creatures
70हिरण्यगर्भःhiraṇyagarbhaḥHe who is the golden womb
71भूगर्भःbhūgarbhaḥHe who is the womb of the earth
72माधवःmādhavaḥHe who is sweet like honey
73मधुसूदनःmadhusūdanaḥDestroyer of the Madhu demon
74ईश्वरःīśvaraḥThe controller
75विक्रमीvikramīHe who is full of prowess
76धन्वीdhanvīHe who always has a divine bow
77मेधावीmedhāvīSupremely intelligent
78विक्रमःvikramaḥValorous
79क्रमःkramaḥAll-pervading
80अनुत्तमःanuttamaḥIncomparably great
81दुराधर्षःdurādharṣaḥHe who cannot be attacked successfully
82कृतज्ञःkṛtajñaḥHe who knows all that is
83कृतिःkṛtiḥHe who rewards all our actions
84आत्मवान्ātmavānThe self in all beings
85सुरेशःsureśaḥThe Lord of the devas
86शरणम्śaraṇamThe refuge
87शर्मśarmaHe who is Himself infinite bliss
88विश्वरेताःviśvaretāḥThe seed of the universe
89प्रजाभवःprajābhavaḥHe from whom all praja (population) comes
90अहःahaḥHe who is the nature of time
91संवत्सरःsaṃvatsaraḥHe from whom the concept of time comes
92व्याळःvyālaḥThe serpent (vyaalah) to atheists
93प्रत्ययःpratyayaḥHe whose nature is knowledge
94सर्वदर्शनःsarvadarśanaḥAll-seeing
95अजःajaḥUnborn
96सर्वेश्वरःsarveśvaraḥController of all
97सिद्धःsiddhaḥThe most famous
98सिद्धिःsiddhiḥHe who gives moksha
99सर्वादिःsarvādiḥThe beginning of all
100अच्युतःacyutaḥInfallible
101वृषाकपिःvṛṣākapiḥHe who lifts the world to dharma
102अमेयात्माameyātmāHe who manifests in infinite varieties
103सर्वयोगविनिसृतःsarvayogavinisṛtaḥHe who is free from all attachments
104वसुःvasuḥThe support of all elements
105वसुमनाःvasumanāḥHe whose mind is supremely pure
106सत्यःsatyaḥThe truth
107समात्माsamātmāHe who is the same in all
108सम्मितःsammitaḥHe who has been accepted by authorities
109समःsamaḥEqual
110अमोघःamoghaḥEver useful
111पुण्डरीकाक्षःpuṇḍarīkākṣaḥHe who dwells in the heart
112वृषकर्माvṛṣakarmāHe whose every act is righteous
113वृषाकृतिःvṛṣākṛtiḥThe form of dharma
114रुद्रःrudraḥHe who is mightiest of the mighty or He who is “fierce”
115बहुशिरःbahuśiraḥHe who has many heads
116बभ्रुःbabhruḥHe who rules over all the worlds
117विश्वयोनिःviśvayoniḥThe womb of the universe
118शुचिश्रवाःśuciśravāḥHe who listens only the good and pure
119अमृतःamṛtaḥImmortal
120शाश्वतः-स्थाणुःśāśvataḥ-sthāṇuḥPermanent and immovable
121वरारोहःvarārohaḥThe most glorious destination
122महातपःmahātapaḥHe of great tapas
123सर्वगःsarvagaḥAll-pervading
124सर्वविद्भानुःsarvavidbhānuḥAll-knowing and effulgent
125विष्वक्सेनःviṣvaksenaḥHe against whom no army can stand
126जनार्दनःjanārdanaḥHe who gives joy to good people
127वेदःvedaḥHe who is the Vedas
128वेदविद्vedavidThe knower of the Vedas
129अव्यंगःavyaṃgaḥWithout imperfections
130वेदांगःvedāṃgaḥHe whose limbs are the Vedas
131वेदवित्vedavitHe who contemplates upon the Vedas
132कविःkaviḥThe seer
133लोकाध्यक्षःlokādhyakṣaḥHe who presides over all lokas
134सुराध्यक्षःsurādhyakṣaḥHe who presides over all devas
135धर्माध्यक्षःdharmādhyakṣaḥHe who presides over dharma
136कृताकृतःkṛtākṛtaḥAll that is created and not created
137चतुरात्माcaturātmāThe four-fold self
138चतुर्व्यूहःcaturvyūhaḥVasudeva, Sankarshan etc.
139चतुर्दंष्ट्रःcaturdaṃṣṭraḥHe who has four canines (Nrsimha)
140चतुर्भुजःcaturbhujaḥFour-handed
141भ्राजिष्णुःbhrājiṣṇuḥSelf-effulgent consciousness
142भोजनम्bhojanamHe who is the sense-objects
143भोक्ताbhoktāThe enjoyer
144सहिष्णुःsahiṣṇuḥHe who can suffer patiently
145जगदादिजःjagadādijaḥBorn at the beginning of the world
146अनघःanaghaḥSinless
147विजयःvijayaḥVictorious
148जेताjetāEver-successful
149विश्वयोनिःviśvayoniḥHe who incarnates because of the world
150पुनर्वसुःpunarvasuḥHe who lives repeatedly in different bodies
151उपेन्द्रःupendraḥThe younger brother of Indra (Vamana)
152वामनःvāmanaḥHe with a dwarf body
153प्रांशुःprāṃśuḥHe with a huge body
154अमोघःamoghaḥHe whose acts are for a great purpose
155शुचिःśuciḥHe who is spotlessly clean
156ऊर्जितःūrjitaḥHe who has infinite vitality
157अतीन्द्रःatīndraḥHe who surpasses Indra
158संग्रहःsaṃgrahaḥHe who holds everything together
159सर्गःsargaḥHe who creates the world from Himself
160धृतात्माdhṛtātmāEstablished in Himself
161नियमःniyamaḥThe appointing authority
162यमःyamaḥThe administrator
163वेद्यःvedyaḥThat which is to be known
164वैद्यःvaidyaḥThe Supreme doctor
165सदायोगीsadāyogīAlways in yoga
166वीरहाvīrahāHe who destroys the mighty heroes
167माधवःmādhavaḥThe Lord of all knowledge
168मधुःmadhuḥSweet
169अतीन्द्रियःatīndriyaḥBeyond the sense organs
170महामायःmahāmāyaḥThe Supreme Master of all Maya
171महोत्साहःmahotsāhaḥThe great enthusiast
172महाबलःmahābalaḥHe who has supreme strength
173महाबुद्धिःmahābuddhiḥHe who has supreme intelligence
174महावीर्यःmahāvīryaḥThe supreme essence
175महाशक्तिःmahāśaktiḥAll-powerful
176महाद्युतिःmahādyutiḥGreatly luminous
177अनिर्देश्यवपुःanirdeśyavapuḥHe whose form is indescribable
178श्रीमान्śrīmānHe who is always courted by glories
179अमेयात्माameyātmāHe whose essence is immeasurable
180महाद्रिधृक्mahādridhṛkHe who supports the great mountain
181महेष्वासःmaheṣvāsaḥHe who wields shaarnga
182महीभर्ताmahībhartāThe husband of mother earth
183श्रीनिवासःśrīnivāsaḥThe permanent abode of Shree
184सतां गतिःsatāṃ gatiḥThe goal for all virtuous people
185अनिरुद्धःaniruddhaḥHe who cannot be obstructed
186सुरानन्दःsurānandaḥHe who gives out happiness
187गोविन्दःgovindaḥThe protector of the Cows.
188गोविदां-पतिःgovidāṃ-patiḥThe Lord of all men of wisdom
189मरीचिःmarīciḥEffulgence
190दमनःdamanaḥHe who controls rakshasas
191हंसःhaṃsaḥThe swan
192सुपर्णःsuparṇaḥBeautiful-winged (Two birds analogy)
193भुजगोत्तमःbhujagottamaḥThe serpent Ananta
194हिरण्यनाभःhiraṇyanābhaḥHe who has a golden navel
195सुतपाःsutapāḥHe who has glorious tapas
196पद्मनाभःpadmanābhaḥHe whose navel is like a lotus
197प्रजापतिःprajāpatiḥHe from whom all creatures emerge
198अमृत्युःamṛtyuḥHe who knows no death
199सर्वदृक्sarvadṛkThe seer of everything
200सिंहःsiṃhaḥHe who destroys
201सन्धाताsandhātāThe regulator
202सन्धिमान्sandhimānHe who seems to be conditioned
203स्थिरःsthiraḥSteady
204अजःajaḥHe who takes the form of Aja, Brahma
205दुर्मषणःdurmaṣaṇaḥHe who cannot be vanquished
206शास्ताśāstāHe who rules over the universe
207विश्रुतात्माviśrutātmāHe who is celebrated, most famous and heard about by one and all.
208सुरारिहाsurārihāDestroyer of the enemies of the devas
209गुरुःguruḥThe teacher
210गुरुतमःgurutamaḥThe greatest teacher
211धामdhāmaThe goal
212सत्यःsatyaḥHe who is Himself the truth
213सत्यपराक्रमःsatyaparākramaḥDynamic Truth
214निमिषःnimiṣaḥHe who has closed eyes in contemplation
215अनिमिषःanimiṣaḥHe who remains unwinking; ever knowing
216स्रग्वीsragvīHe who always wears a garland of undecaying flowers
217वाचस्पतिः-उदारधीःvācaspatiḥ-udāradhīḥHe who is eloquent in championing the Supreme law of life; He with a large-hearted intelligence
218अग्रणीःagraṇīḥHe who guides us to the peak
219ग्रामणीःgrāmaṇīḥHe who leads the flock
220श्रीमान्śrīmānThe possessor of light, effulgence, glory
221न्यायःnyāyaḥJustice
222नेताnetāThe leader
223समीरणःsamīraṇaḥHe who sufficiently administers all movements of all living creatures
224सहस्रमूर्धाsahasramūrdhāHe who has endless heads
225विश्वात्माviśvātmāThe soul of the universe
226सहस्राक्षःsahasrākṣaḥThousands of eyes
227सहस्रपात्sahasrapātThousand-footed
228आवर्तनःāvartanaḥThe unseen dynamism
229निवृत्तात्माnivṛttātmāThe soul retreated from matter
230संवृतःsaṃvṛtaḥHe who is veiled from the jiva
231संप्रमर्दनःsaṃpramardanaḥHe who persecutes evil men
232अहः संवर्तकःahaḥ saṃvartakaḥHe who thrills the day and makes it function vigorously
233वह्निःvahniḥFire
234अनिलःanilaḥAir
235धरणीधरःdharaṇīdharaḥHe who supports the earth
236सुप्रसादःsuprasādaḥFully satisfied
237प्रसन्नात्माprasannātmāEver pure and all-blissful self
238विश्वधृक्viśvadhṛkSupporter of the world
239विश्वभुक्viśvabhukHe who enjoys all experiences
240विभुःvibhuḥHe who manifests in endless forms
241सत्कर्ताsatkartāHe who adores good and wise people
242सत्कृतःsatkṛtaḥHe who is adored by all good people
243साधुःsādhuḥHe who lives by the righteous codes
244जह्नुःjahnuḥLeader of men
245नारायणःnārāyaṇaḥHe who resides on the waters
246नरःnaraḥThe guide
247असंख्येयःasaṃkhyeyaḥHe who has numberless names and forms
248अप्रमेयात्माaprameyātmāA soul not known through the pramanas
249विशिष्टःviśiṣṭaḥHe who transcends all in His glory
250शिष्टकृत्śiṣṭakṛtThe lawmaker
251शुचिःśuciḥHe who is pure
252सिद्धार्थःsiddhārthaḥHe who has all arthas
253सिद्धसंकल्पःsiddhasaṃkalpaḥHe who gets all He wishes for
254सिद्धिदःsiddhidaḥThe giver of benedictions
255सिद्धिसाधनःsiddhisādhanaḥThe power behind our sadhana
256वृषाहीvṛṣāhīController of all actions
257वृषभःvṛṣabhaḥHe who showers all dharmas
258विष्णुःviṣṇuḥLong-striding
259वृषपर्वाvṛṣaparvāThe ladder leading to dharma (As well as dharma itself)
260वृषोदरःvṛṣodaraḥHe from whose belly life showers forth
261वर्धनःvardhanaḥThe nurturer and nourisher
262वर्धमानःvardhamānaḥHe who can grow into any dimension
263विविक्तःviviktaḥSeparate
264श्रुतिसागरःśrutisāgaraḥThe ocean for all scripture
265सुभुजःsubhujaḥHe who has graceful arms
266दुर्धरःdurdharaḥHe who cannot be known by great yogis
267वाग्मीvāgmīHe who is eloquent in speech
268महेन्द्रःmahendraḥThe lord of Indra
269वसुदःvasudaḥHe who gives all wealth
270वसुःvasuḥHe who is Wealth
271नैकरूपःnaikarūpaḥHe who has unlimited forms
272बृहद्रूपःbṛhadrūpaḥVast, of infinite dimensions
273शिपिविष्टःśipiviṣṭaḥThe presiding deity of the sun
274प्रकाशनःprakāśanaḥHe who illuminates
275ओजस्तेजोद्युतिधरःojastejodyutidharaḥThe possessor of vitality, effulgence and beauty
276प्रकाशात्माprakāśātmāThe effulgent self
277प्रतापनःpratāpanaḥThermal energy; one who heats
278ऋद्धःṛddhaḥFull of prosperity
279स्पष्टाक्षरःspaṣṭākṣaraḥOne who is indicated by OM
280मन्त्रःmantraḥThe nature of the Vedic mantras
281चन्द्रांशुःcandrāṃśuḥThe rays of the moon
282भास्करद्युतिःbhāskaradyutiḥThe effulgence of the sun
283अमृतांशोद्भवःamṛtāṃśodbhavaḥThe Paramatman from whom Amrutamshu or the Moon originated at the time of the churning of the Milk-ocean.[]
284भानुःbhānuḥSelf-effulgent
285शशबिन्दुःśaśabinduḥThe moon who has a rabbit-like spot
286सुरेश्वरःsureśvaraḥA person of extreme charity
287औषधम्auṣadhamMedicine
288जगतः सेतुःjagataḥ setuḥA bridge across the material energy
289सत्यधर्मपराक्रमःsatyadharmaparākramaḥOne who champions heroically for truth and righteousness
290भूतभव्यभवन्नाथःbhūtabhavyabhavannāthaḥThe Lord of past, present and future
291पवनःpavanaḥThe air that fills the universe
292पावनःpāvanaḥHe who gives life-sustaining power to air
293अनलःanalaḥFire
294कामहाkāmahāHe who destroys all desires
295कामकृत्kāmakṛtHe who fulfills all desires
296कान्तःkāntaḥHe who is of enchanting form
297कामःkāmaḥThe beloved
298कामप्रदःkāmapradaḥHe who supplies desired objects
299प्रभुःprabhuḥThe Lord
300युगादिकृत्yugādikṛtThe creator of the yugas
301युगावर्तःyugāvartaḥThe law behind time
302नैकमायःnaikamāyaḥHe whose forms are endless and varied
303महाशनःmahāśanaḥHe who eats up everything
304अदृश्यःadṛśyaḥImperceptible
305व्यक्तरूपःvyaktarūpaḥHe who is perceptible to the yogi
306सहस्रजित्sahasrajitHe who vanquishes thousands
307अनन्तजित्anantajitEver-victorious
308इष्टःiṣṭaḥHe who is invoked through Vedic rituals
309विशिष्टःviśiṣṭaḥThe noblest and most sacred
310शिष्टेष्टःśiṣṭeṣṭaḥThe greatest beloved
311शिखंडीśikhaṃḍīIncarnation as Krishna with a peacock feather embedded in his crown. Shikhandee
312नहुषःnahuṣaḥHe who binds all with maya
313वृषःvṛṣaḥHe who is dharma
314क्रोधहाkrodhahāHe who destroys anger
315क्रोधकृत्कर्ताkrodhakṛtkartāHe who generates anger against the lower tendency
316विश्वबाहुःviśvabāhuḥHe whose hand is in everything
317महीधरःmahīdharaḥThe support of the earth
318अच्युतःacyutaḥHe who undergoes no changes
319प्रथितःprathitaḥHe who exists pervading all
320प्राणःprāṇaḥThe prana in all living creatures
321प्राणदःprāṇadaḥHe who gives prana
322वासवानुजःvāsavānujaḥThe brother of Indra
323अपां-निधिःapāṃ-nidhiḥTreasure of waters (the ocean)
324अधिष्ठानम्adhiṣṭhānamThe substratum of the entire universe
325अप्रमत्तःapramattaḥHe who never makes a wrong judgement
326प्रतिष्ठितःpratiṣṭhitaḥHe who has no cause
327स्कन्दःskandaḥHe whose glory is expressed through Subrahmanya
328स्कन्दधरःskandadharaḥUpholder of withering righteousness
329धूर्यःdhūryaḥWho carries out creation etc. without hitch
330वरदःvaradaḥHe who fulfills boons
331वायुवाहनःvāyuvāhanaḥController of winds
332वासुदेवःvāsudevaḥDwelling in all creatures although not affected by that condition
333बृहद्भानुःbṛhadbhānuḥHe who illumines the world with the rays of the sun and moon
334आदिदेवःādidevaḥThe primary source of everything
335पुरन्दरःpurandaraḥDestroyer of cities
336अशोकःaśokaḥHe who has no sorrow
337तारणःtāraṇaḥHe who enables others to cross
338तारःtāraḥHe who saves
339शूरःśūraḥThe valiant
340शौरिःśauriḥHe who incarnated in the dynasty of Shoora
341जनेश्वरःjaneśvaraḥThe Lord of the people
342अनुकूलःanukūlaḥWell-wisher of everyone
343शतावर्तःśatāvartaḥHe who takes infinite forms
344पद्मीpadmīHe who holds a lotus
345पद्मनिभेक्षणःpadmanibhekṣaṇaḥLotus-eyed
346पद्मनाभःpadmanābhaḥHe who has a lotus-navel
347अरविन्दाक्षःaravindākṣaḥHe who has eyes as beautiful as the lotus
348पद्मगर्भःpadmagarbhaḥHe who is being meditated upon in the lotus of the heart
349शरीरभृत्śarīrabhṛtHe who sustains all bodies
350महर्द्धिःmaharddhiḥOne who has great prosperity
351ऋद्धःṛddhaḥHe who has expanded Himself as the universe
352वृद्धात्माvṛddhātmāThe ancient self
353महाक्षःmahākṣaḥThe great-eyed
354गरुडध्वजःgaruḍadhvajaḥOne who has Garuda on His flag
355अतुलःatulaḥIncomparable
356शरभःśarabhaḥOne who dwells and shines forth through the bodies
357भीमःbhīmaḥThe terrible
358समयज्ञःsamayajñaḥOne whose worship is nothing more than keeping an equal vision of the mind by the devotee
359हविर्हरिःhavirhariḥThe receiver of all oblation
360सर्वलक्षणलक्षण्यःsarvalakṣaṇalakṣaṇyaḥKnown through all proofs
361लक्ष्मीवान्lakṣmīvānThe consort of Laksmi
362समितिञ्जयःsamitiñjayaḥEver-victorious
363विक्षरःvikṣaraḥImperishable
364रोहितःrohitaḥThe fish incarnation
365मार्गःmārgaḥThe path
366हेतुःhetuḥThe cause
367दामोदरःdāmodaraḥWho has a rope around his stomach
368सहःsahaḥAll-enduring
369महीधरःmahīdharaḥThe bearer of the earth
370महाभागःmahābhāgaḥHe who gets the greatest share in every Yajna
371वेगवान्vegavānHe who is swift
372अमिताशनःamitāśanaḥOf endless appetite
373उद्भवःudbhavaḥThe originator
374क्षोभणःkṣobhaṇaḥThe agitator
375देवःdevaḥHe who revels
376श्रीगर्भःśrīgarbhaḥHe in whom are all glories
377परमेश्वरःparameśvaraḥParama + Ishvara = Supreme Lord, Parama (Mahalakshmi i.e. above all the shaktis) + Ishvara (Lord) = Lord of Mahalakshmi
378करणम्karaṇamThe instrument
379कारणम्kāraṇamThe cause
380कर्ताkartāThe doer
381विकर्ताvikartāCreator of the endless varieties that make up the universe
382गहनःgahanaḥThe unknowable
383गुहःguhaḥHe who dwells in the cave of the heart
384व्यवसायःvyavasāyaḥResolute
385व्यवस्थानःvyavasthānaḥThe substratum
386संस्थानःsaṃsthānaḥThe ultimate authority
387स्थानदःsthānadaḥHe who confers the right abode
388ध्रुवःdhruvaḥThe changeless in the midst of changes
389परर्धिःparardhiḥHe who has supreme manifestations
390परमस्पष्टःparamaspaṣṭaḥThe extremely vivid
391तुष्टःtuṣṭaḥOne who is contented with a very simple offering
392पुष्टःpuṣṭaḥOne who is ever-full
393शुभेक्षणःśubhekṣaṇaḥAll-auspicious gaze
394रामःrāmaḥOne who is most handsome
395विरामःvirāmaḥThe abode of perfect-rest
396विरजःvirajaḥPassionless
397मार्गःmārgaḥThe path
398नेयःneyaḥThe guide
399नयःnayaḥOne who leads
400अनयःanayaḥOne who has no leader
401वीरःvīraḥThe valiant
402शक्तिमतां श्रेष्ठःśaktimatāṃ śreṣṭhaḥThe best among the powerful
403धर्मःdharmaḥThe law of being
404धर्मविदुत्तमःdharmaviduttamaḥThe highest among men of realisation
405वैकुण्ठःvaikuṇṭhaḥLord of supreme abode, Vaikuntha
406पुरुषःpuruṣaḥOne who dwells in all bodies
407प्राणःprāṇaḥLife
408प्राणदःprāṇadaḥGiver of life
409प्रणवःpraṇavaḥHe who is praised by the gods
410पृथुःpṛthuḥThe expanded
411हिरण्यगर्भःhiraṇyagarbhaḥThe creator
412शत्रुघ्नःśatrughnaḥThe destroyer of enemies
413व्याप्तःvyāptaḥThe pervader
414वायुःvāyuḥThe air
415अधोक्षजःadhokṣajaḥOne whose vitality never flows downwards
416ऋतुःṛtuḥThe seasons
417सुदर्शनःsudarśanaḥHe whose meeting is auspicious
418कालःkālaḥHe who judges and punishes beings
419परमेष्ठीparameṣṭhīOne who is readily available for experience within the heart
420परिग्रहःparigrahaḥThe receiver
421उग्रःugraḥThe terrible
422संवत्सरःsaṃvatsaraḥThe year
423दक्षःdakṣaḥThe smart
424विश्रामःviśrāmaḥThe resting place
425विश्वदक्षिणःviśvadakṣiṇaḥThe most skilful and efficient
426विस्तारःvistāraḥThe extension
427स्थावरस्स्थाणुःsthāvarassthāṇuḥThe firm and motionless
428प्रमाणम्pramāṇamThe proof
429बीजमव्ययम्bījamavyayamThe Immutable Seed
430अर्थःarthaḥHe who is worshiped by all
431अनर्थःanarthaḥOne to whom there is nothing yet to be fulfilled
432महाकोशःmahākośaḥHe who has got around him great sheaths
433महाभोगःmahābhogaḥHe who is of the nature of enjoyment
434महाधनःmahādhanaḥHe who is supremely rich
435अनिर्विण्णःanirviṇṇaḥHe who has no discontent
436स्थविष्ठःsthaviṣṭhaḥOne who is supremely huge
437अभूःabhūḥOne who has no birth
438धर्मयूपःdharmayūpaḥThe post to which all dharma is tied
439महामखःmahāmakhaḥThe great sacrificer
440नक्षत्रनेमिःnakṣatranemiḥThe nave of the stars
441नक्षत्रीnakṣatrīThe Lord of the stars (the moon)
442क्षमःkṣamaḥHe who is supremely efficient in all undertakings
443क्षामःkṣāmaḥHe who ever remains without any scarcity
444समीहनःsamīhanaḥOne whose desires are auspicious
445यज्ञःyajñaḥOne who is of the nature of yajna
446इज्यःijyaḥHe who is fit to be invoked through yajna
447महेज्यःmahejyaḥOne who is to be most worshiped
448क्रतुःkratuḥThe animal-sacrifice
449सत्रम्satramProtector of the good
450सतां-गतिःsatāṃ-gatiḥRefuge of the good
451सर्वदर्शीsarvadarśīAll-knower
452विमुक्तात्माvimuktātmāThe ever-liberated self
453सर्वज्ञःsarvajñaḥOmniscient
454ज्ञानमुत्तमम्jñānamuttamamThe Supreme Knowledge
455सुव्रतःsuvrataḥHe who ever-performing the pure vow
456सुमुखःsumukhaḥOne who has a charming face
457सूक्ष्मःsūkṣmaḥThe subtlest
458सुघोषःsughoṣaḥOf auspicious sound
459सुखदःsukhadaḥGiver of happiness
460सुहृत्suhṛtFriend of all creatures
461मनोहरःmanoharaḥThe stealer of the mind
462जितक्रोधःjitakrodhaḥOne who has conquered anger
463वीरबाहुःvīrabāhuḥHaving mighty arms
464विदारणःvidāraṇaḥOne who splits asunder
465स्वापनःsvāpanaḥOne who puts people to sleep
466स्ववशःsvavaśaḥHe who has everything under His control
467व्यापीvyāpīAll-pervading
468नैकात्माnaikātmāMany souled
469नैककर्मकृत्naikakarmakṛtOne who does many actions
470वत्सरःvatsaraḥThe abode
471वत्सलःvatsalaḥThe supremely affectionate
472वत्सीvatsīThe father
473रत्नगर्भःratnagarbhaḥThe jewel-wombed
474धनेश्वरःdhaneśvaraḥThe Lord of wealth
475धर्मगुब्dharmagubOne who protects dharma
476धर्मकृत्dharmakṛtOne who acts according to dharma
477धर्मीdharmīThe supporter of dharma
478सत्satexistence
479असत्asatillusion
480क्षरम्kṣaramHe who appears to perish
481अक्षरम्akṣaramImperishable
482अविज्ञाताavijñātāThe non-knower (The knower being the conditioned soul within the body)
483सहस्रांशुःsahasrāṃśuḥThe thousand-rayed
484विधाताvidhātāAll supporter
485कृतलक्षणःkṛtalakṣaṇaḥOne who is famous for His qualities
486गभस्तिनेमिःgabhastinemiḥThe hub of the universal wheel
487सत्त्वस्थःsattvasthaḥSituated in sattva
488सिंहःsiṃhaḥThe lion
489भूतमहेश्वरःbhūtamaheśvaraḥThe great lord of beings
490आदिदेवःādidevaḥThe first deity
491महादेवःmahādevaḥThe great deity
492देवेशःdeveśaḥThe Lord of all devas
493देवभृद्गुरुःdevabhṛdguruḥAdvisor of Indra
494उत्तरःuttaraḥHe who lifts us from the ocean of samsara
495गोपतिःgopatiḥThe shepherd
496गोप्ताgoptāThe protector
497ज्ञानगम्यःjñānagamyaḥOne who is experienced through pure knowledge
498पुरातनःpurātanaḥHe who was even before time
499शरीरभूतभृत्śarīrabhūtabhṛtOne who nourishes the nature from which the bodies came
500भोक्ताbhoktāThe enjoyer
501कपीन्द्रःkapīndraḥLord of the monkeys (Rama)
502भूरिदक्षिणःbhūridakṣiṇaḥHe who gives away large gifts
503सोमपःsomapaḥOne who takes Soma in the yajnas
504अमृतपःamṛtapaḥOne who drinks the nectar
505सोमःsomaḥOne who as the moon nourishes plants
506पुरुजित्purujitOne who has conquered numerous enemies
507पुरुसत्तमःpurusattamaḥThe greatest of the great
508विनयःvinayaḥHe who humiliates those who are unrighteous
509जयःjayaḥThe victorious
510सत्यसन्धःsatyasandhaḥOf truthful resolution
511दाशार्हःdāśārhaḥOne who was born in the Dasarha race
512सात्त्वतां पतिःsāttvatāṃ patiḥThe Lord of the Satvatas
513जीवःjīvaḥOne who functions as the ksetrajna
514विनयितासाक्षीvinayitāsākṣīThe witness of modesty
515मुकुन्दःmukundaḥThe giver of liberation
516अमितविक्रमःamitavikramaḥOf immeasurable prowess
517अम्भोनिधिःambhonidhiḥThe substratum of the four types of beings
518अनन्तात्माanantātmāThe infinite self
519महोदधिशयःmahodadhiśayaḥOne who rests on the great ocean
520अन्तकःantakaḥThe death
521अजःajaḥUnborn
522महार्हःmahārhaḥOne who deserves the highest worship
523स्वाभाव्यःsvābhāvyaḥEver rooted in the nature of His own self
524जितामित्रःjitāmitraḥOne who has conquered all enemies
525प्रमोदनःpramodanaḥEver-blissful
526आनन्दःānandaḥA mass of pure bliss
527नन्दनःnandanaḥOne who makes others blissful
528नन्दःnandaḥFree from all worldly pleasures
529सत्यधर्माsatyadharmāOne who has in Himself all true dharmas
530त्रिविक्रमःtrivikramaḥOne who took three steps
531महर्षिः कपिलाचार्यःmaharṣiḥ kapilācāryaḥHe who incarnated as Kapila, the great sage
532कृतज्ञःkṛtajñaḥThe knower of the creation
533मेदिनीपतिःmedinīpatiḥThe Lord of the earth
534त्रिपदःtripadaḥOne who has taken three steps
535त्रिदशाध्यक्षःtridaśādhyakṣaḥThe Lord of the three states of consciousness
536महाशृंगःmahāśṛṃgaḥGreat-horned (Matsya)
537कृतान्तकृत्kṛtāntakṛtDestroyer of the creation
538महावराहःmahāvarāhaḥThe great boar
539गोविन्दःgovindaḥOne who is known through Vedanta
540सुषेणःsuṣeṇaḥHe who has a charming army
541कनकांगदीkanakāṃgadīWearer of bright-as-gold armlets
542गुह्यःguhyaḥThe mysterious
543गभीरःgabhīraḥThe unfathomable
544गहनःgahanaḥImpenetrable
545गुप्तःguptaḥThe well-concealed
546चक्रगदाधरःcakragadādharaḥBearer of the disc and mace
547वेधाःvedhāḥCreator of the universe
548स्वांगःsvāṃgaḥOne with well-proportioned limbs
549अजितःajitaḥVanquished by none
550कृष्णःkṛṣṇaḥDark-complexioned
551दृढःdṛḍhaḥThe firm
552संकर्षणोऽच्युतःsaṃkarṣaṇo’cyutaḥHe who absorbs the whole creation into His nature and never falls away from that nature
553वरुणःvaruṇaḥOne who sets on the horizon (Sun)
554वारुणःvāruṇaḥThe son of Varuna (Vasistha or Agastya)
555वृक्षःvṛkṣaḥThe tree
556पुष्कराक्षःpuṣkarākṣaḥLotus eyed
557महामनःmahāmanaḥGreat-minded
558भगवान्bhagavānOne who possesses six opulences
559भगहाbhagahāOne who destroys the six opulences during pralaya
560आनन्दीānandīOne who gives delight
561वनमालीvanamālīOne who wears a garland of forest flowers
562हलायुधःhalāyudhaḥOne who has a plough as His weapon
563आदित्यःādityaḥSon of Aditi
564ज्योतिरादित्यःjyotirādityaḥThe resplendence of the sun
565सहिष्णुःsahiṣṇuḥOne who calmly endures duality
566गतिसत्तमःgatisattamaḥThe ultimate refuge for all devotees
567सुधन्वाsudhanvāOne who has Shaarnga
568खण्डपरशु:khaṇḍaparaśu:One who holds an axe
569दारुणःdāruṇaḥMerciless towards the unrighteous
570द्रविणप्रदःdraviṇapradaḥOne who lavishly gives wealth
571दिवःस्पृक्divaḥspṛkSky-reaching
572सर्वदृग्व्यासःsarvadṛgvyāsaḥOne who creates many men of wisdom
573वाचस्पतिरयोनिजःvācaspatirayonijaḥOne who is the master of all vidyas and who is unborn through a womb
574त्रिसामाtrisāmāOne who is glorified by Devas, Vratas and Saamans
575सामगःsāmagaḥThe singer of the sama songs
576सामsāmaThe Sama Veda
577निर्वाणम्nirvāṇamAll-bliss
578भेषजम्bheṣajamMedicine
579भृषक्bhṛṣakPhysician
580संन्यासकृत्saṃnyāsakṛtInstitutor of sannyasa
581समःsamaḥCalm
582शान्तःśāntaḥPeaceful within
583निष्ठाniṣṭhāAbode of all beings
584शान्तिःśāntiḥOne whose very nature is peace
585परायणम्parāyaṇamThe way to liberation
586शुभांगःśubhāṃgaḥOne who has the most beautiful form
587शान्तिदःśāntidaḥGiver of peace
588स्रष्टाsraṣṭāCreator of all beings
589कुमुदःkumudaḥHe who delights in the earth
590कुवलेशयःkuvaleśayaḥHe who reclines in the waters
591गोहितःgohitaḥOne who does welfare for cows
592गोपतिःgopatiḥHusband of the earth
593गोप्ताgoptāProtector of the universe
594वृषभाक्षःvṛṣabhākṣaḥOne whose eyes rain fulfilment of desires
595वृषप्रियःvṛṣapriyaḥOne who delights in dharma
596अनिवर्तीanivartīOne who never retreats
597निवृतात्माnivṛtātmāOne who is fully restrained from all sense indulgences
598संक्षेप्ताsaṃkṣeptāThe involver
599क्षेमकृत्kṣemakṛtDoer of good
600शिवःśivaḥAuspiciousness
601श्रीवत्सवत्साःśrīvatsavatsāḥOne who has the srivatsa on His chest
602श्रीवासःśrīvāsaḥAbode of Sri
603श्रीपतिःśrīpatiḥLord of Lakshmi
604श्रीमतां वरःśrīmatāṃ varaḥThe best among glorious
605श्रीदःśrīdaḥGiver of opulence
606श्रीशःśrīśaḥThe Lord of Sri
607श्रीनिवासःśrīnivāsaḥOne who dwells in the good people
608श्रीनिधिःśrīnidhiḥThe treasure of Sri
609श्रीविभावनःśrīvibhāvanaḥDistributor of Sri
610श्रीधरःśrīdharaḥHolder of Sri
611श्रीकरःśrīkaraḥOne who gives Sri
612श्रेयःśreyaḥLiberation
613श्रीमान्śrīmānPossessor of Sri
614लोकत्रयाश्रयःlokatrayāśrayaḥShelter of the three worlds
615स्वक्षःsvakṣaḥBeautiful-eyed
616स्वङ्गःsvaṅgaḥBeautiful-limbed
617शतानन्दःśatānandaḥOf infinite varieties and joys
618नन्दिःnandiḥInfinite bliss
619ज्योतिर्गणेश्वरःjyotirgaṇeśvaraḥLord of the luminaries in the cosmos
620विजितात्माvijitātmāOne who has conquered the sense organs
621विधेयात्माvidheyātmāOne who is ever available for the devotees to command in love
622सत्कीर्तिःsatkīrtiḥOne of pure fame
623छिन्नसंशयःchinnasaṃśayaḥOne whose doubts are ever at rest
624उदीर्णःudīrṇaḥThe great transcendent
625सर्वतश्चक्षुःsarvataścakṣuḥOne who has eyes everywhere
626अनीशःanīśaḥOne who has none to Lord over Him
627शाश्वतः-स्थिरःśāśvataḥ-sthiraḥOne who is eternal and stable
628भूशयःbhūśayaḥOne who rested on the ocean shore (Rama)
629भूषणःbhūṣaṇaḥOne who adorns the world
630भूतिःbhūtiḥOne who is pure existence
631विशोकःviśokaḥSorrowless
632शोकनाशनःśokanāśanaḥDestroyer of sorrows
633अर्चिष्मान्arciṣmānThe effulgent
634अर्चितःarcitaḥOne who is constantly worshipped by His devotees
635कुम्भःkumbhaḥThe pot within whom everything is contained
636विशुद्धात्माviśuddhātmāOne who has the purest soul
637विशोधनःviśodhanaḥThe great purifier
638अनिरुद्धःaniruddhaḥHe who is invincible by any enemy
639अप्रतिरथःapratirathaḥOne who has no enemies to threaten Him
640प्रद्युम्नःpradyumnaḥVery rich
641अमितविक्रमःamitavikramaḥOf immeasurable prowess
642कालनेमीनिहाkālanemīnihāSlayer of Kalanemi
643वीरःvīraḥThe heroic victor
644शौरीśaurīOne who always has invincible prowess
645शूरजनेश्वरःśūrajaneśvaraḥLord of the valiant
646त्रिलोकात्माtrilokātmāThe self of the three worlds
647त्रिलोकेशःtrilokeśaḥThe Lord of the three worlds
648केशवःkeśavaḥOne whose rays illumine the cosmos
649केशिहाkeśihāKiller of Keshi
650हरिःhariḥThe creator
651कामदेवःkāmadevaḥThe beloved Lord
652कामपालःkāmapālaḥThe fulfiller of desires
653कामीkāmīOne who has fulfilled all His desires
654कान्तःkāntaḥOf enchanting form
655कृतागमःkṛtāgamaḥThe author of the agama scriptures
656अनिर्देश्यवपुःanirdeśyavapuḥOf Indescribable form
657विष्णुःviṣṇuḥAll-pervading
658वीरःvīraḥThe courageous
659अनन्तःanantaḥEndless
660धनञ्जयःdhanañjayaḥOne who gained wealth through conquest
661ब्रह्मण्यःbrahmaṇyaḥProtector of Brahman (anything related to Narayana)
662ब्रह्मकृत्brahmakṛtOne who acts in Brahman
663ब्रह्माbrahmāCreator
664ब्रहमbrahamaBiggest
665ब्रह्मविवर्धनःbrahmavivardhanaḥOne who increases the Brahman
666ब्रह्मविद्brahmavidOne who knows Brahman
667ब्राह्मणःbrāhmaṇaḥOne who has realised Brahman
668ब्रह्मीbrahmīOne who is with Brahma
669ब्रह्मज्ञःbrahmajñaḥOne who knows the nature of Brahman
670ब्राह्मणप्रियःbrāhmaṇapriyaḥDear to the brahmanas
671महाकर्मःmahākarmaḥOf great step
672महाकर्माmahākarmāOne who performs great deeds
673महातेजाmahātejāOne of great resplendence
674महोरगःmahoragaḥThe great serpent
675महाक्रतुःmahākratuḥThe great sacrifice
676महायज्वाmahāyajvāOne who performed great yajnas
677महायज्ञःmahāyajñaḥThe great yajna
678महाहविःmahāhaviḥThe great offering
679स्तव्यःstavyaḥOne who is the object of all praise
680स्तवप्रियःstavapriyaḥOne who is invoked through prayer
681स्तोत्रम्stotramThe hymn
682स्तुतिःstutiḥThe act of praise
683स्तोताstotāOne who adores or praises
684रणप्रियःraṇapriyaḥLover of battles
685पूर्णःpūrṇaḥThe complete
686पूरयिताpūrayitāThe fulfiller
687पुण्यःpuṇyaḥThe truly holy
688पुण्यकीर्तिःpuṇyakīrtiḥOf Holy fame
689अनामयःanāmayaḥOne who has no diseases
690मनोजवःmanojavaḥSwift as the mind
691तीर्थकरःtīrthakaraḥThe teacher of the tirthas
692वसुरेताःvasuretāḥHe whose essence is golden
693वसुप्रदःvasupradaḥThe free-giver of wealth
694वसुप्रदःvasupradaḥThe giver of salvation, the greatest wealth
695वासुदेवःvāsudevaḥThe son of Vasudeva
696वसुःvasuḥThe refuge for all
697वसुमनाvasumanāOne who is attentive to everything
698हविःhaviḥThe oblation
699सद्गतिःsadgatiḥThe goal of good people
700सत्कृतिःsatkṛtiḥOne who is full of Good actions
701सत्ताsattāOne without a second
702सद्भूतिःsadbhūtiḥOne who has rich glories
703सत्परायणःsatparāyaṇaḥThe Supreme goal for the good
704शूरसेनःśūrasenaḥOne who has heroic and valiant armies
705यदुश्रेष्ठःyaduśreṣṭhaḥThe best among the Yadava clan
706सन्निवासःsannivāsaḥThe abode of the good
707सुयामुनःsuyāmunaḥOne who attended by the people dwelling on the banks of Yamuna
708भूतावासःbhūtāvāsaḥThe dwelling place of the elements
709वासुदेवःvāsudevaḥOne who envelops the world with Maya
710सर्वासुनिलयःsarvāsunilayaḥThe abode of all life energies
711अनलःanalaḥOne of unlimited wealth, power and glory
712दर्पहाdarpahāThe destroyer of pride in evil-minded people
713दर्पदःdarpadaḥOne who creates pride, or an urge to be the best, among the righteous
714दृप्तःdṛptaḥOne who is drunk with Infinite bliss
715दुर्धरःdurdharaḥThe object of contemplation
716अथापराजितःathāparājitaḥThe unvanquished
717विश्वमूर्तिःviśvamūrtiḥOf the form of the entire Universe
718महामूर्तिःmahāmūrtiḥThe great form
719दीप्तमूर्तिःdīptamūrtiḥOf resplendent form
720अमूर्तिमान्amūrtimānHaving no form
721अनेकमूर्तिःanekamūrtiḥMulti-formed
722अव्यक्तःavyaktaḥUnmanifeset
723शतमूर्तिःśatamūrtiḥOf many forms
724शताननःśatānanaḥMany-faced
725एकःekaḥThe one
726नैकःnaikaḥThe many
727सवःsavaḥThe nature of the sacrifice
728कःkaḥOne who is of the nature of bliss
729किम्kimWhat (the one to be inquired into)
730यत्yatWhich
731तत्tatThat
732पदमनुत्तमम्padamanuttamamThe unequalled state of perfection
733लोकबन्धुःlokabandhuḥFriend of the world
734लोकनाथःlokanāthaḥLord of the world
735माधवःmādhavaḥBorn in the family of Madhu
736भक्तवत्सलःbhaktavatsalaḥOne who loves His devotees
737सुवर्णवर्णःsuvarṇavarṇaḥGolden-coloured
738हेमांगःhemāṃgaḥOne who has limbs of gold
739वरांगःvarāṃgaḥWith beautiful limbs
740चन्दनांगदीcandanāṃgadīOne who has attractive armlets
741वीरहाvīrahāDestroyer of valiant heroes
742विषमःviṣamaḥUnequalled
743शून्यःśūnyaḥThe void
744घृताशीghṛtāśīOne who has no need for good wishes
745अचलःacalaḥNon-moving
746चलःcalaḥMoving
747अमानीamānīWithout false vanity
748मानदःmānadaḥOne who causes, by His maya, false identification with the body
749मान्यःmānyaḥOne who is to be honoured
750लोकस्वामीlokasvāmīLord of the universe
751त्रिलोकधृक्trilokadhṛkOne who is the support of all the three worlds
752सुमेधाsumedhāOne who has pure intelligence
753मेधजःmedhajaḥBorn out of sacrifices
754धन्यःdhanyaḥFortunate
755सत्यमेधःsatyamedhaḥOne whose intelligence never fails
756धराधरःdharādharaḥThe sole support of the earth
757तेजोवृषःtejovṛṣaḥOne who showers radiance
758द्युतिधरःdyutidharaḥOne who bears an effulgent form
759सर्वशस्त्रभृतां वरःsarvaśastrabhṛtāṃ varaḥThe best among those who wield weapons
760प्रग्रहःpragrahaḥReceiver of worship
761निग्रहःnigrahaḥThe killer
762व्यग्रःvyagraḥOne who is ever engaged in fulfilling the devotee’s desires
763नैकशृंगःnaikaśṛṃgaḥOne who has many horns
764गदाग्रजःgadāgrajaḥOne who is invoked through mantra
765चतुर्मूर्तिःcaturmūrtiḥFour-formed
766चतुर्बाहुःcaturbāhuḥFour-handed
767चतुर्व्यूहःcaturvyūhaḥOne who expresses Himself as the dynamic centre in the four vyoohas
768चतुर्गतिःcaturgatiḥThe ultimate goal of all four varnas and asramas
769चतुरात्माcaturātmāClear-minded
770चतुर्भावःcaturbhāvaḥThe source of the four
771चतुर्वेदविद्caturvedavidKnower of all four vedas
772एकपात्ekapātOne-footed (BG 10.42)
773समावर्तःsamāvartaḥThe efficient turner
774निवृत्तात्माnivṛttātmāOne whose mind is turned away from sense indulgence
775दुर्जयःdurjayaḥThe invincible
776दुरतिक्रमःduratikramaḥOne who is difficult to be disobeyed
777दुर्लभःdurlabhaḥOne who can be obtained with great efforts
778दुर्गमःdurgamaḥOne who is realised with great effort
779दुर्गःdurgaḥNot easy to storm into
780दुरावासःdurāvāsaḥNot easy to lodge
781दुरारिहाdurārihāSlayer of the asuras
782शुभांगःśubhāṃgaḥOne with enchanting limbs
783लोकसारंगःlokasāraṃgaḥOne who understands the universe
784सुतन्तुःsutantuḥBeautifully expanded
785तन्तुवर्धनःtantuvardhanaḥOne who sustains the continuity of the drive for the family
786इन्द्रकर्माindrakarmāOne who always performs gloriously auspicious actions
787महाकर्माmahākarmāOne who accomplishes great acts
788कृतकर्माkṛtakarmāOne who has fulfilled his acts
789कृतागमःkṛtāgamaḥAuthor of the Vedas
790उद्भवःudbhavaḥThe ultimate source
791सुन्दरःsundaraḥOf unrivalled beauty
792सुन्दःsundaḥOf great mercy
793रत्ननाभःratnanābhaḥOf beautiful navel
794सुलोचनःsulocanaḥOne who has the most enchanting eyes
795अर्कःarkaḥOne who is in the form of the sun
796वाजसनःvājasanaḥThe giver of food
797शृंगीśṛṃgīThe horned one
798जयन्तःjayantaḥThe conqueror of all enemies
799सर्वविज्जयीsarvavijjayīOne who is at once omniscient and victorious
800सुवर्णबिन्दुःsuvarṇabinduḥWith limbs radiant like gold
801अक्षोभ्यःakṣobhyaḥOne who is ever unruffled
802सर्ववागीश्वरेश्वरःsarvavāgīśvareśvaraḥLord of the Lord of speech
803महाहृदःmahāhṛdaḥOne who is like a great refreshing swimming pool
804महागर्तःmahāgartaḥThe great chasm
805महाभूतःmahābhūtaḥThe great being
806महानिधिःmahānidhiḥThe great abode
807कुमुदःkumudaḥOne who gladdens the earth
808कुन्दरःkundaraḥThe one who lifted the earth
809कुन्दःkundaḥOne who is as attractive as Kunda flowers
810पर्जन्यःparjanyaḥHe who is similar to rain-bearing clouds
811पावनःpāvanaḥOne who ever purifies
812अनिलःanilaḥOne who never slips
813अमृतांशःamṛtāṃśaḥOne whose desires are never fruitless
814अमृतवपुःamṛtavapuḥHe whose form is immortal
815सर्वज्ञःsarvajñaḥOmniscient
816सर्वतोमुखःsarvatomukhaḥOne who has His face turned everywhere
817सुलभःsulabhaḥOne who is readily available
818सुव्रतःsuvrataḥOne who has taken the most auspicious forms
819सिद्धःsiddhaḥOne who is perfection
820शत्रुजित्śatrujitOne who is ever victorious over His hosts of enemies
821शत्रुतापनःśatrutāpanaḥThe scorcher of enemies
822न्यग्रोधःnyagrodhaḥThe one who veils Himself with Maya
823उदुम्बरःudumbaraḥNourishment of all living creatures
824अश्वत्थःaśvatthaḥTree of life
825चाणूरान्ध्रनिषूदनःcāṇūrāndhraniṣūdanaḥThe slayer of Canura
826सहस्रार्चिःsahasrārciḥHe who has thousands of rays
827सप्तजिह्वःsaptajihvaḥHe who expresses himself as the seven tongues of fire (Types of agni)
828सप्तैधाःsaptaidhāḥThe seven effulgences in the flames
829सप्तवाहनःsaptavāhanaḥOne who has a vehicle of seven horses (sun)
830अमूर्तिःamūrtiḥFormless
831अनघःanaghaḥSinless
832अचिन्त्यःacintyaḥInconceivable
833भयकृत्bhayakṛtGiver of fear
834भयनाशनःbhayanāśanaḥDestroyer of fear
835अणुःaṇuḥThe subtlest
836बृहत्bṛhatThe greatest
837कृशःkṛśaḥDelicate, lean
838स्थूलःsthūlaḥOne who is the fattest
839गुणभृत्guṇabhṛtOne who supports
840निर्गुणःnirguṇaḥWithout any properties
841महान्mahānThe mighty
842अधृतःadhṛtaḥWithout support
843स्वधृतःsvadhṛtaḥSelf-supported
844स्वास्यःsvāsyaḥOne who has an effulgent face
845प्राग्वंशःprāgvaṃśaḥOne who has the most ancient ancestry
846वंशवर्धनःvaṃśavardhanaḥHe who multiplies His family of descendants
847भारभृत्bhārabhṛtजो विश्वाचा भार वाहतो
848कथितःkathitaḥOne who is glorified in all scriptures
849योगीyogīOne who can be realised through yoga
850योगीशःyogīśaḥThe king of yogis
851सर्वकामदःsarvakāmadaḥOne who fulfils all desires of true devotees
852आश्रमःāśramaḥHaven
853श्रमणःśramaṇaḥOne who persecutes the worldly people
854क्षामःkṣāmaḥOne who destroys everything
855सुपर्णःsuparṇaḥThe golden leaf (Vedas) BG 15.1
856वायुवाहनःvāyuvāhanaḥThe mover of the winds
857धनुर्धरःdhanurdharaḥThe wielder of the bow
858धनुर्वेदःdhanurvedaḥOne who declared the science of archery
859दण्डःdaṇḍaḥOne who punishes the wicked
860दमयिताdamayitāThe controller
861दमःdamaḥBeautitude in the self
862अपराजितःaparājitaḥOne who cannot be defeated
863सर्वसहःsarvasahaḥOne who carries the entire Universe
864अनियन्ताaniyantāOne who has no controller
865नियमःniyamaḥOne who is not under anyone’s laws
866अयमःayamaḥOne who knows no death
867सत्त्ववान्sattvavānOne who is full of exploits and courage
868सात्त्विकःsāttvikaḥOne who is full of sattvic qualities
869सत्यःsatyaḥTruth
870सत्यधर्मपराक्रमःsatyadharmaparākramaḥOne who is the very abode of truth and dharma
871अभिप्रायःabhiprāyaḥOne who is faced by all seekers marching to the infinite
872प्रियार्हःpriyārhaḥOne who deserves all our love
873अर्हःarhaḥOne who deserves to be worshiped
874प्रियकृत्priyakṛtOne who is ever-obliging in fulfilling our wishes
875प्रीतिवर्धनःprītivardhanaḥOne who increases joy in the devotee’s heart
876विहायसगतिःvihāyasagatiḥOne who travels in space
877ज्योतिःjyotiḥSelf-effulgent
878सुरुचिःsuruciḥWhose desire manifests as the universe
879हुतभुक्hutabhukOne who enjoys all that is offered in yajna
880विभुःvibhuḥAll-pervading
881रविःraviḥOne who dries up everything
882विरोचनःvirocanaḥOne who shines in different forms
883सूर्यःsūryaḥThe one source from where everything is born
884सविताsavitāThe one who brings forth the Universe from Himself
885रविलोचनःravilocanaḥOne whose eye is the sun
886अनन्तःanantaḥEndless
887हुतभुक्hutabhukOne who accepts oblations
888भोक्ताbhoktāOne who enjoys
889सुखदःsukhadaḥGiver of bliss to those who are liberated
890नैकजःnaikajaḥOne who is born many times
891अग्रजःagrajaḥशाश्वत [ प्रधान पुरुष ] मध्ये पहिला. आग्रा म्हणजे पहिला आणि अजह म्हणजे कधीही न जन्मलेला. वैयक्तिक आत्मा आणि विष्णू दोघेही शाश्वत आहेत परंतु ईश्वर हे प्रधान तत्व आहे. म्हणून आग्रा हा शब्द.
892अनिर्विण्णःanirviṇṇaḥOne who feels no disappointment
893सदामर्षीsadāmarṣīOne who forgives the trespasses of His devotees
894लोकाधिष्ठानम्lokādhiṣṭhānamThe substratum of the universe
895अद्भुतःadbhutaḥWonderful
896सनात्sanātआरंभहीन आणि अंतहीन घटक
897सनातनतमःsanātanatamaḥThe most ancient
898कपिलःkapilaḥThe great sage Kapila
899कपिःkapiḥOne who drinks water
900अव्ययःavyayaḥThe one in whom the universe merges
901स्वस्तिदःsvastidaḥGiver of Svasti
902स्वस्तिकृत्svastikṛtOne who robs all auspiciousness
903स्वस्तिsvastiOne who is the source of all auspiciouness
904स्वस्तिभुक्svastibhukOne who constantly enjoys auspiciousness
905स्वस्तिदक्षिणःsvastidakṣiṇaḥDistributor of auspiciousness
906अरौद्रःaraudraḥOne who has no negative emotions or urges
907कुण्डलीkuṇḍalīOne who wears shark earrings
908चक्रीcakrīHolder of the chakra
909विक्रमीvikramīThe most daring
910ऊर्जितशासनःūrjitaśāsanaḥOne who commands with His hand
911शब्दातिगःśabdātigaḥOne who transcends all words
912शब्दसहःśabdasahaḥOne who allows Himself to be invoked by Vedic declarations
913शिशिरःśiśiraḥThe cold season, winter
914शर्वरीकरःśarvarīkaraḥCreator of darkness
915अक्रूरःakrūraḥNever cruel
916पेशलःpeśalaḥOne who is supremely soft
917दक्षःdakṣaḥPrompt
918दक्षिणःdakṣiṇaḥThe most liberal
919क्षमिणांवरःkṣamiṇāṃvaraḥOne who has the greatest amount of patience with sinners
920विद्वत्तमःvidvattamaḥOne who has the greatest wisdom
921वीतभयःvītabhayaḥOne with no fear
922पुण्यश्रवणकीर्तनःpuṇyaśravaṇakīrtanaḥThe hearing of whose glory causes holiness to grow
923उत्तारणःuttāraṇaḥOne who lifts us out of the ocean of change
924दुष्कृतिहाduṣkṛtihāDestroyer of bad actions
925पुण्यःpuṇyaḥSupremely pure
926दुःस्वप्ननाशनःduḥsvapnanāśanaḥOne who destroys all bad dreams
927वीरहाvīrahāOne who ends the passage from womb to womb
928रक्षणःrakṣaṇaḥProtector of the universe
929सन्तःsantaḥOne who is expressed through saintly men
930जीवनःjīvanaḥThe life spark in all creatures
931पर्यवस्थितःparyavasthitaḥOne who dwells everywhere
932अनन्तरूपःanantarūpaḥOne of infinite forms
933अनन्तश्रीःanantaśrīḥFull of infinite glories
934जितमन्युःjitamanyuḥOne who has no anger
935भयापहःbhayāpahaḥOne who destroys all fears
936चतुरश्रःcaturaśraḥOne who deals squarely
937गभीरात्माgabhīrātmāToo deep to be fathomed
938विदिशःvidiśaḥOne who is unique in His giving
939व्यादिशःvyādiśaḥOne who is unique in His commanding power
940दिशःdiśaḥOne who advises and gives knowledge
941अनादिःanādiḥOne who is the first cause
942भूर्भूवःbhūrbhūvaḥThe substratum of the earth
943लक्ष्मीःlakṣmīḥThe glory of the universe
944सुवीरःsuvīraḥOne who moves through various ways
945रुचिरांगदःrucirāṃgadaḥOne who wears resplendent shoulder caps
946जननःjananaḥHe who delivers all living creatures
947जनजन्मादिःjanajanmādiḥThe cause of the birth of all creatures
948भीमःbhīmaḥTerrible form
949भीमपराक्रमःbhīmaparākramaḥOne whose prowess is fearful to His enemies
950आधारनिलयःādhāranilayaḥThe fundamental sustainer
951अधाताadhātāAbove whom there is no other to command
952पुष्पहासःpuṣpahāsaḥHe who shines like an opening flower
953प्रजागरःprajāgaraḥEver-awakened
954ऊर्ध्वगःūrdhvagaḥOne who is on top of everything
955सत्पथाचारःsatpathācāraḥOne who walks the path of truth
956प्राणदःprāṇadaḥGiver of life
957प्रणवःpraṇavaḥOmkara
958पणःpaṇaḥThe supreme universal manager
959प्रमाणम्pramāṇamHe whose form is the Vedas
960प्राणनिलयःprāṇanilayaḥHe in whom all prana is established
961प्राणभृत्prāṇabhṛtHe who rules over all pranas
962प्राणजीवनःprāṇajīvanaḥHe who maintains the life-breath in all living creatures
963तत्त्वम्tattvamThe reality
964तत्त्वविद्tattvavidOne who has realised the reality
965एकात्माekātmāThe one self
966जन्ममृत्युजरातिगःjanmamṛtyujarātigaḥOne who knows no birth, death or old age in Himself
967भूर्भुवःस्वस्तरुःbhūrbhuvaḥsvastaruḥThe tree of the three worlds
968तारःtāraḥOne who helps all to cross over
969सविताःsavitāḥThe father of all
970प्रपितामहःprapitāmahaḥThe father of the father of beings (Brahma)
971यज्ञःyajñaḥOne whose very nature is yajna
972यज्ञपतिःyajñapatiḥThe Lord of all yajnas
973यज्वाyajvāThe one who performs yajna
974यज्ञांगःyajñāṃgaḥOne whose limbs are the things employed in yajna
975यज्ञवाहनःyajñavāhanaḥOne who fulfils yajnas in complete
976यज्ञभृद्yajñabhṛdThe ruler of the yajanas
977यज्ञकृत्yajñakṛtOne who performs yajna
978यज्ञीyajñīEnjoyer of yajnas
979यज्ञभुक्yajñabhukReceiver of all that is offered
980यज्ञसाधनःyajñasādhanaḥजो सर्व यज्ञ पूर्ण करतो
981यज्ञान्तकृत्yajñāntakṛtOne who performs the concluding act of the yajna
982यज्ञगुह्यम्yajñaguhyamThe person to be realised by yajna
983अन्नम्annamOne who is food
984अन्नादःannādaḥOne who eats the food
985आत्मयोनिःātmayoniḥThe uncaused cause
986स्वयंजातःsvayaṃjātaḥSelf-born
987वैखानःvaikhānaḥThe one who cut through the earth
988सामगायनःsāmagāyanaḥजो साम गाणी गातो; ज्याला साम मंत्र ऐकणे आवडते;
989देवकीनन्दनःdevakīnandanaḥSon of Devaki
990स्रष्टाsraṣṭāCreator
991क्षितीशःkṣitīśaḥThe Lord of the earth
992पापनाशनःpāpanāśanaḥDestroyer of sin
993शंखभृत्śaṃkhabhṛtOne who has the divine Pancajanya
994नन्दकीnandakīनंदका तलवार धारण करणारा
995चक्रीcakrīCarrier of Sudarshana chakra
996शार्ङ्गधन्वाśārṅgadhanvāOne who aims His shaarnga bow
997गदाधरःgadādharaḥCarrier of Kaumodaki club
998रथांगपाणिःrathāṃgapāṇiḥज्याचे शस्त्र म्हणून रथाचे चाक आहे; हातात रथाची तार असलेला एक;
999अक्षोभ्यःakṣobhyaḥOne who cannot be annoyed by anyone
1000सर्वप्रहरणायुधःsarvapraharaṇāyudhaḥज्याच्याकडे सर्व प्रकारच्या हल्ला आणि लढाईसाठी सर्व अवजारे आहेत

आम्हाला आशा आहे कि Shri Vishnu Sahasranamam Stotram पोस्ट तुम्हाला आवडली असेल.

हे देखील वाचा Gudi Padwa Wishes in Marathi | गुडीपाडव्याच्या शुभेच्छा

Leave a Comment