१ ते १०० मराठी अंक अक्षरी | 1 To 100 Numbers in Marathi

1 To 100 Numbers in Marathi : सध्याच्या लेखात, आम्ही 1 ते 100 पर्यंतच्या मराठी अंकांचा शोध घेऊ. 1 ते 100 पर्यंत मराठीतील संख्या आणि शब्दांची स्वतःला ओळख करून देऊन तुमचा शैक्षणिक प्रवास वाढवा. हा लेख मराठी अंक आणि अक्षरांची सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करतो, ज्यामुळे मुलांना 1 ते 100 मराठी अंकांच्या संकल्पना प्रभावीपणे समजण्यास सोपे होते.

१ ते १०० मराठी अंक अक्षरी | 1 To 100 Numbers in Marathi

1 to 20 Numbers In Marathi

अंक 

अक्षर 

अंक 

अक्षर 

एक 

११

अकरा 

दोन 

१२

बारा 

तीन 

१३

तेरा 

चार 

१४

चौदा 

पाच 

१५

पंधरा 

सहा 

१६

सोळा 

सात 

१७

सतरा 

आठ 

१८

अठरा 

नऊ 

१९

एकोणीस 

१०

दहा 

२०

वीस 

21 to 40 Numbers In Marathi

अंक 

अक्षर 

अंक 

अक्षर 

२१

एकवीस 

३१

एकतीस 

२२

बावीस 

३२

बत्तीस 

२३

तेवीस 

३३

तेहतीस 

२४

चोवीस 

३४

चौतीस 

२५

पंचवीस 

३५

पस्तीस 

२६

सव्वीस 

३६

छत्तीस 

२७

सत्तावीस 

३७

सदतीस 

२८

अठ्ठावीस 

३८

अडतीस 

२९

एकोणतीस 

३९

एकोणचाळीस 

३०

तीस 

४०

चाळीस 

41 to 60 Numbers In Marathi

अंक 

अक्षर 

अंक 

अक्षर 

४१

एकेचाळीस 

५१

एक्कावन्न 

४२

बेचाळीस 

५२

बावन्न 

४३

त्रेचाळीस 

५३

त्रेपन्न 

४४

चव्वेचाळीस 

५४

चोपन्न 

४५

पंचेचाळीस 

५५

पंचावन्न 

४६

शेचाळीस 

५६

छपन्न 

४७

सतेचाळीस 

५७

सत्तावन्न 

४८

अठ्ठेचाळीस 

५८

अठ्ठावन्न 

४९

एकोणपन्नास 

५९

एकोणसाठ 

५०

पन्नास 

६०

साठ 

61 to 80 Numbers In Marathi

अंक 

अक्षर 

अंक 

अक्षर 

६१

एकशष्ट 

७१

एकाहत्तर 

६२

बासष्ट 

७२

बहात्तर 

६३

त्रेसष्ट 

७३

त्रेहात्तर  

६४

चौषष्ट 

७४

चौऱ्याहत्तर 

६५

पशष्ट 

७५

पंच्याहत्तर

६६

सहासष्ट

७६

शहत्तर

६७

सदुसष्ट 

७७

सत्याहत्तर

६८

अडुसष्ट 

७८

अठ्याहत्तर

६९

एकोणसत्तर 

७९

एकोणऐंशी

७०

सत्तर 

८०

ऐंशी

81 to 100 Numbers In Marathi

अंक 

अक्षर 

अंक 

अक्षर 

८१

एक्याऐंशी

९१

एक्याण्णव

८२

ब्याऐंशी

९२

ब्याण्णव

८३

त्र्याऐंशी

९३

त्र्याण्णव

८४

चौऱ्याऐंशी

९४

चौऱ्याण्णव

८५

पंच्याऐंशी

९५

पंचाण्णव

८६

शाऐंशी

९६

शहाण्णव

८७

सत्त्याऐंशी

९७

सत्याण्णव

८८

अठ्याऐंशी

९८

अठ्याण्णव

८९

एकोणनव्वद

९९

नव्याण्णव

९०

नव्वद 

१००

शंभर 

आम्हाला आशा आहे कि १ ते १०० मराठी अंक अक्षरी | 1 To 100 Numbers in Marathi हि पोस्ट नक्की आवडली असेल.

हे देखील वाचा संत ज्ञानेश्वर संपूर्ण माहिती । Sant Dnyaneshwar Full Information in Marathi

Leave a Comment